Kirkegårder/Vedtekter kirkegårder

Vedtekter for gravplassene i Halden kommune

Gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) § 21. 

Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd 23.08.2016. 

Godkjent av Borg bispedømmeråd 27.10.2016 

 
§ 1  GRAVPLASSTILHØRIGHET 

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst gravplass i kommunen, forutsatt at det finnes ledige graver og areal nok. Personer uten bopel i kommunen kan gravlegges på gravplass i kommunen. Det kreves dekning av kostnader ved gravferd/kremasjon og ved feste av grav. Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.  

 
§ 2 FREDNINGSTID OG FESTETID 

Fredningstiden for urnegraver er 20 år. For kistegraver gjelder følgende fredningstider:  

 

20 år: 

Enningdalen, Prestebakke, Rokke kirkegårder og Solli gravlund

Tistedal kirkegård - Feltene E, G, J, K, L, M 

Os kirkegård - Alle feltene med unntak av E, F, N, O, P -  Dobbel dybde er mulig på felt: AML, BML, DML, CGL, DGL OG T. 

Berg kirkegård - Alle feltene med unntak av felt A, rad 5 – 11 

Asak kirkegård -Alle felt unntatt A, B, C 

 

30 år:

Asak kirkegård - A, B, C 

Tistedal kirkegård - Felt H 

Os kirkegård - Feltene E, F, N, O, P 

 

40 år:

Berg kirkegård - Felt A, rad 5 – 11 

Tistedal kirkegård - Feltene A, B, D 

Idd kirkegård - Feltene B, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R 

 

50 år: 

Idd kirkegård - Feltene A, C, D 

 

Festetiden ved alle gravplassene er 10 år. 

 

§ 3  FESTE AV GRAV 

Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til Halden kirkelige fellesråd en grav i tillegg når behovet tilsier det. Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av. Ingen kan forhåndsfeste grav. Jfr. § 17 i GL forskrifter. 

Når en ny enkelt kistegrav eller en ny urnegrav tas i bruk, betegnes den som frigrav. Dvs. at det ikke skal betales noe for å disponere den i fredningstiden.  

Den som er ansvarlig for frigrav, skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp. Når festetiden er ute, kan festet fornyes med nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra fellesrådet. I god tid før festet er ute, skal festeren varsles. Er festet ikke fornyet innen seks måneder, går graven tilbake til gravplassmyndigheten. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan fellesrådet ta avgjørelse om gravlegging. § 15 GL. 

 
Festeren plikter å melde adresseforandring til kirkevergen. Når festeren dør, skal dødsboet gi fellesrådet melding om hvem festet ønskes overført til.  

 

§ 4  ANONYM OG NAVNET MINNELUND 

Asak kirkegård har anonym minnelund og kan ikke festes. Os kirkegård har navnet minnelund som betinger at det inngås avtale om stell. Etter 20 år kan avtalen fornyes og festes etter den til enhver tids bestemmelser om fornyelse og prisregulering på gravstell. I navnet minnelund er det mulig å feste grav ved siden av. 

Gravens plassering på anonym minnelund er bare kjent for gravplassmyndighetene. Plassering av grav på navnet minnelund kan gjøres kjent. §15a, 2.ledd i GL forskrifter. 

 

§ 5  GRAV OG GRAVMINNE 

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravminner og gravutstyr midlertidig flyttes. 
Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging, tidligst 4-6 måneder avhengig av årstid. Montering av gravminne kan tidligst skje 4-6 måneder etter kistebegravelse.  Inntil selve gravminnet kommer på plass, kan det midlertidig settes opp et merke på graven (for eksempel et kors) med avdødes navn.  

Når det gjelder hvor lang tid det bør gå etter gravlegging før montering av gravminne kan finne sted, vil det variere ganske mye avhengig av blant annet grunnforhold og avstand mellom gravene. I mange tilfeller vil det være uhensiktsmessig å montere gravminnet tidligere enn seks måneder etter gravlegging av kiste. I andre tilfeller hvor eksempelvis gravminnet blir stående på «fast bakke» - altså utenfor selve graven – kan montering finne sted tidligere. Den stedlige kirketjeneren tar avgjørelse.  

På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der inntil gravfestet opphører. 

På et festegravsted er det kun tillatt å sette opp et gravminne. Det er ikke anledning til å sette opp gravminne hvor det er fastmontert lykter eller lignende på monumentets endesider eller bakside. 

Kirkevergen eller den hun/han bemyndiger skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen. Gravminne skal monteres på anvist plass. §25 i GL forskrifter. 

Vedrørende gravminnets størrelse se vedlegg. 
 

§ 6  PLANTEFELT 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som går over gravminnets høyde eller utover plantefeltet. Vekster som vokser seg over gravminnets høyde eller utover plantefeltet, må beskjæres eller fjernes. 

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinkant som flukter med terrenget omkring. Steinplater kan tillates der dette er praktisk tilrådelig, men skriftlig forhåndsgodkjenning forutsettes (Standardskjema). Blir platen ødelagt ved normal drift på gravplassen har ikke Halden kirkelige fellesråd noe erstatningsansvar. 

 
§ 7  PLANTEMATERIALE 

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposter bart. Det oppfordres til gravplassbesøkende å kildesortere etter gjeldende merking på/ved avfallsdunkene på gravplassene. 

 

§ 8 STELL AV GRAV 

Enhver som er ansvarlig for frigrav eller er gravfester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles, vil bli tilsådd av gravplassbetjeningen.  

Gravfester har selv ansvar for å klippe gresset helt inntil gravminnet og plantefeltet i forkant av gravminnet.  

Kirkevergen kan besørge stell og planting mot forskuddsvis betaling. 

 
 

§ 9  GRAVSTELLAVTALE 

Halden kirkelige fellesråd kan tilby stell på gravstedet mot forskuddsbetaling. Den som er ansvarlig for frigrav/gravfester kan inngå avtale om stell og mottar faktura i sin helhet. 

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav/fester, vil kirkelig fellesråd overta ansvar for planting og stell av gravstedet for ett eller flere år. 

Ved opprettelse av flerårig avtale signeres en gravstellavtale. Midlene forvaltes av kirkelige fellesråd. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til planting og stell av gravstedet etter den inngåtte avtalen og til administrasjon og revisjon for et fastsatt tidsrom. Beløpet skal også dekke merverdiavgift til staten, etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for kirkelige fellesråd.  

Det kan ikke inngås avtale for lengre tid enn fredningstiden for frigrav eller den tid graven er festet.  

Dersom det i den avtalte perioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkevergen gi beskjed om dette til den ansvarlige festeren. Det er anledning til å øke kapitalen slik at gravstedsavtalen vare tiden ut. 

Dersom det gjenstår en rest av kapitalen når avtaletiden er ute, blir disse å anvende til forskjønnelse av gravplassen. 

Kirkelig fellesråd fører regnskap for hver gravstellavtale. Gravstellavtalene inngår i fellesrådets regnskap som revideres årlig. 
 

 

§ 10  NÆRINGSVIRKSOMHET 

Næringsdrivende som ønsker å drive næringsvirksomhet på gravplassene, skal innhente tillatelse fra fellesrådet. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter gjeldende lover og regler. Slik næringsvirksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver. Tillatelse blir gitt for et år av gangen. Gjentatte brudd på vilkårene kan medføre opphør av avtale med umiddelbar virkning eller at avtalen ikke fornyes.  

For næringsvirksomhet på gravplassene gjelder egne vilkår. Se eget vedlegg. 

Fellesrådets ansatte kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende i denne sammenheng.  

De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassene å gjøre. 

 
§ 11  BEVARING AV GRAVMINNE 

Fellesrådet kan i samråd med pårørende, om disse finnes, fatte vedtak om at gravminner skal bevares. I så fall overtar gravplassforvaltningen ansvaret og ved gjenbruk vurderes hvert gravminne. Gravplassforvaltningen overtar gravminne og gravutstyr først når festeavtalen opphører.  Jfr. GL § 18, 3.ledd. 

Fellesrådet kan fatte vedtak om at enkelte områder/felt på gravplassene skal bevares. 

Det er egen bevaringsplan for gravfeltene Cml, I, K, L, M, definert som «Høyden», på Os kirkegård og andre enkeltgraver. Her er det bevaringsplanens bestemmelser som gjelder. Jfr. «Bevaringsplan for Høyden på Os kirkegård, Halden kommune» 1.september 2010. 

 
§ 12  URNER 

Urner kan bare gravsettes når kirkevergen eller den hun/han bemyndiger er til stede.  

 
§ 13  BÅREROM 

Bårerom disponeres av fellesrådet og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden frem til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse. Visning av avdøde kan bare finne sted etter samtykke fra pårørende som er ansvarlig for gravferden. Den som foretar visning plikter å avtale tidspunkt og bruk av lokale med kirkevergens administrasjon. 

 
§ 14  UNNTAK FRA VEDTEKTENE 

For enkelte gravsteder og gravfelt  kan fellesrådet gjøre unntak fra reglene i disse vedtektene. 

 

 

VEDLEGG 

 

GRAVMINNE OG DIMENSJONER. 

Når det gjelder gravminnets dimensjoner og gravminnets sikring, vises til gravferdslovens forskrifter §§ 23 og 24.  

Utdrag fra disse paragrafer 

§ 23, 1. og 2. ledd 

«Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m3 og vekten ikke overstiger 300 kg.  

På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg.» 

På enkelte områder gjelder egne regler for størrelser og form på gravminne. 

 

På gravfelt definert som «Urnelund» skal gravminnet ikke være høyere enn 50 cm, bredere enn 65 cm og tykkere enn 60 cm. Dette gjelder følgende felt: 

Tistedal kirkegård     -felt NU 

Berg kirkegård           -felt UL gamle 

Os kirkegård    Kun naturstein på felt DEU, de to ytterste rekkene mot felt T og felt GU 

Os kirkegård    Kun liggende stein på felt AU 1-18D og D 1B-17H 

 
              § 24. 

«Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke syrefaste bolter.» 

 

 

 

 

 

 

 

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone