Hva skjer?/Nyhetsarkiv/Stillingsutlysning: Diakon/Diakonimedarbeider

Stillingsutlysning: Diakon/Diakonimedarbeider

publisert: 05. Mai 2021
Halden kirkelige fellesråd søker etter etter diakon/diakonimedarbeider i 100% stilling. Søknadsfrist: 26 mai 2021.

Om arbeidsplassen og kommunen:

Halden kommune ligger helt sør i Østfold (Viken) og grenser til vårt naboland Sverige. Halden er en historisk viktig by og er som eneste by nevnt i nasjonalsangen. Kommunen består av tettbygd bysentrum og spredt bebyggelse. Den har vakker natur, store skogs- og landbruksarealer, kystnære boligområder og populære turområder. Her fins høgskole, studenter og innovative bedrifter. Kommunen har cirka 31 000 innbyggere hvorav ca. 70 % tilhører Den norske kirke. Det er i tillegg en rekke tros- og livssynssamfunn i kommunen, og den har en mangfoldig befolkning. Halden kommune har syv sokn og åtte kirker tilhørende Den norske kirke. Det er felles daglig leder for menighetene, og det er felles administrasjon som er samlokalisert med kirkevergekontoret. Den norske kirke i Halden er fra før bemannet med fem sogneprester og en kapellan, en diakon og to menighetspedagoger samt seks kirkemusikere knyttet til det utøvende arbeidet. Den øvrige bemanning består av kirketjenere, administrasjon og kirkeverge. Kirkens kontorer er sentrumsnære, og ligger i Os alle 13.

Den diakonale virksomheten er viktig for kirken og Halden, og det legges vekt på det diakonale i våre tiltak. Den norske kirke i Halden samarbeider med kommunen om trygg betjening i livssynsspørsmål for brukerne av kommunens omsorgstjenester. Kirken har utviklet en egen diakonigruppe med representanter fra alle de syv soknene i tillegg til diakoniutvalg i menighetene. Kirken samarbeider med blant annet Halden frivilligsentral, og er en aktiv driver av organisasjonen Sorg og Omsorg lokalt. Kirken har et godt fungerende arbeid for mennesker med utviklingshemming, og har også samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner, kommunale institusjoner, offentlig hjelpeapparat mm.

Arbeidsoppgaver:

Opprettholde, utvikle og etablere diakonale tiltak rettet mot befolkningen i Halden, i samarbeid med den andre diakonen.

Arbeide for økt kirkelig nærvær og tilgjengelighet i Halden.

Bidra i menighetenes diakonale arbeid.

Lede og gi støtte til frivillige medarbeidere.

Være en del av trosopplæringsarbeidet til menighetene.

Sorgarbeid på person-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Diakonen vil ha et særlig ansvar for koret Gledessprederne.

Delta i stabsmøter og andre møter for ansatte i kirken, bispedømme, kommunen og andre organisasjoner.

Den som tilsettes må akseptere endringer som kan påvirke stillingens innhold.

 

Personlige egenskaper:

Du er en god relasjonsbygger og trives i relasjon med andre.

Komfortabel med alle aldersgrupper

Er kreativ og initiativrik

Har god gjennomføringsevne

Er faglig sterk og en god formidler.

Er fortrolig med bruk av sosiale medier i arbeidshverdagen.

 

Kvalifikasjoner:

Utdannelse som diakon i hht. Tjenesteordningen for diakoner.

Annen sosialfaglig utdannelse på bachelor/mastergradsnivå kan vurderes.

Søkeren må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 

Annet:

Ved tilsetting av diakon skjer det med forbehold om vigsling, og at biskopen gir tjenestebrev, jf. Tjenesteordningen §5.

Det kreves tilfredsstillende politiattest jfr. Kirkelovens § 29.

Det må påregnes en del ettermiddag, kvelds og helgearbeid.

Krav om medlemskap i Den norske kirke.

Stillingen krever førerkort klasse B og disponering av egen bil.

 

Dette tilbyr vi:

En spennende mulighet til å utvikle diakonien i Halden-samfunnet i samarbeid med menigheter, kirkeansatte, kommunen og andre aktuelle aktører i Halden.

Faglige møtepunkt med diakonene i prostiet.

Kontor i felles administrasjonslokaler sentralt i Halden.

Lønn- og arbeidsvilkår etter gjeldene avtaleverk.

Pensjonsordning gjennom Halden kommunale pensjonskasse.

Av lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

 

Tiltredelse: fra 15 september 2021

Søknadsfrist: 26 mai 2021

 

Kontaktperson:

Martin Myhre-Nielsen, Daglig leder, 69 17 95 65 / 91 63 29 61

 

Søknad sendes til:

Pr. Mail: mmn@kirkenshus.halden.no

Pr. Post: Halden kirkelige fellesråd Os Allè 13 1777 Halden

 

Link til stillingsutlysningen på nav.no

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone