Forsiden/Daglig leder for menighetene - ledig 100 % fast stilling

Daglig leder for menighetene - ledig 100 % fast stilling

publisert: 19. September 2019
Det lyses herved ut en full stilling som daglig leder i Den norske kirkes menigheter i Halden og Idd samarbeidsområder.

Halden kirkelige fellesråd har forvaltningsansvaret for kirkevergekontoret og menighetskontoret, kirkebyggene og gravplassene. I Halden er det 7 kirkesogn som igjen har hvert sitt menighetsråd. Det er om lag 25 ansatte + 6 prester fordelt i tre staber. To av stabene er knyttet mot menighetene. Det er samlokaliserte kontorlokaler sentralt i Halden.  Vi har en etablert og godkjent trosopplæringsplan, og det er et godt diakonalt arbeid som i løpet at høsten blir utvidet. Vår daglige leder for menighetene har sagt opp sin stilling, og vi søker nå en ny medarbeider til å gå inn i denne lederstillingen. Den som blir ansatt tiltrer i kirkevergens mellomledergruppe.

Daglig leders hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Å være mellomleder med delegerte arbeidsoppgaver fra kirkevergen.
 • Inneha hovedansvaret for ledelsen av de to menighetsstabene, være rådgiver og samarbeidspartner for menighetsrådene.
 • Inneha ansvaret for bemanning av menighetskontor, og bemanning til gudstjenester, vigsler og enkelte menighetsrettede arrangement.
 • Kirkebokføring, gjennomføring av kirkevalg, saksbehandling for menighetsrådene
 • Ansvar for regnskap, budsjett og rapportering knyttet til menighetsrådenes drift.
 • Løpende samhandling med kirkevergekontor og de ulike faggruppene innenfor kirkens drift.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker søkere som har utdanning innenfor administrasjon og ledelse, men ønsker også søkere med annen relevant høgskoleutdanning.  Søkere bør være fortrolig med bruk av IKT og sosiale medier, og ha evne til raskt å kunne sette seg inn i de dataprogram som er relevant for stillingen. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  Det er viktig at den som ansettes har gode lederegenskaper, er strukturert, er kreativ og løsningsorientert.  Det er nødvendig at den som ansettes har god formidlingsevne, er samarbeidsrelatert, og har god evne til å motivere og arbeide i team. Det kan være en fordel om søkeren har en kjennskap til Den norske kirkes oppbygging og funksjonalitet. Den som ansettes må være/bli medlem i Den norske kirke.

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Trivelig administrasjons lokale nær Halden sentrum.
 • Hyggelige arbeidskollegaer og fleksitidsordning.
 • Lønn og arbeidsvilkår etter kirkelig tariff.
 • Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Halden kirkelige fellesråd har pensjonsordning gjennom Halden kommunale pensjonskasse.  Av lønnen trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
 • Stillingen er knyttet til Halden kirkelige fellesråd, og den som tilsettes inkluderes i fellesrådets kollektive forsikringsordninger.  Nærmeste overordnede vil være kirkevergen.

Halden – en spennende by:

Halden kommune ligger helt sør i Østfold og grenser til Sverige.  Kommunen består av tettbygd bysentrum og spredt bebyggelse.  Den har vakker natur, store skogs- og landbruksarealer, kystnære boligområder og populære feriesteder ved havet.  Her fins høgskole, studenter og innovative bedrifter.  Kommunen har cirka 31 000 innbyggere hvorav ca. 70% tilhører Den norske kirke.  Det er i tillegg en rekke tros- og livssynssamfunn i kommunen, og den har en mangfoldig befolkning.  Soknene som tilhører Den norske kirke, er Halden, Berg og Rokke menigheter, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menigheter.  Den norske kirke i Halden er fra før bemannet med fem sogneprester og en ungdomsprest, det er to diakoner, en kateket og to menighetspedagoger samt seks kirkemusikere knyttet til det utøvende arbeide.  Den øvrige bemanningen består av kirketjenere, administrasjon og kirkeverge.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til kirkens kontor tlf. 69 17 95 30 tirs-fred. Mellom 10-14, ved nåværende daglig leder ved menighetene Ingunn Holmberg eller kirkeverge Jan Ivar Andreassen.

 

Søknadsfrist:  04.10.2019.

Stillingen er ledig fra: 01.01.20.

Søknad med CV, referanser, kopi av vitnemål og attester sendes:

Halden kirkelige fellesråd, Os allé 13, 1777 Halden

Eller: fellesraadet@kirkenshus.halden.no

Jan Ivar Andreassen Seniorrådgiver

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone