Forsiden/Nyopprettet 100 % stilling som diakon i Halden

Nyopprettet 100 % stilling som diakon i Halden

publisert: 09. Mai 2019

Halden kirkelige fellesråd ønsker å videreutvikle kirkens diakonale arbeid i Halden-samfunnet.  Sentrum av Halden er fokusområde, og innsatsen vil særlig søke å nå ungdom og den flerkulturelle befolkningen. Vi ønsker å fremme kirkens innsats i byen gjennom økt nærvær og mer åpen kirke. Unges oppvekstvilkår og utenforskap, samt religionsdialog er områder som vi med denne stillingen vil arbeide mer med. Vi søker derfor primært etter en diakon i 100 % stilling som har lyst og evne til å være med på å utvikle den diakonale tilstedeværelsen i kommunen, og som finner disse arbeidsområdene spesielt spennende. Stillingen omfattes av tjenesteordning for diakoner.                                  

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og etablere nye diakonale tiltak rettet mot befolkningen i Halden, med særlig vekt på å forebygge utenforskap blant ungdom i kommunen. 
 • Videreutvikle kirkens flerkulturelle arbeid i samarbeid med vår andre diakon, lokalt diakoniutvalg og Dialogforum Østfold.
 • Arbeide for økt kirkelig nærvær og tilgjengelighet i Halden sentrum.
 • Opprette og utvikle samarbeid med aktuelle aktører og organisasjoner i Halden.
 • Bidra i menighetenes diakonale arbeid.
 • Delta i stabsmøter og andre samlinger for ansatte i kirken og i kommunen.
 • Det må påregnes en del ettermiddag, kvelds og helgearbeid.
 • Den som tilsettes må akseptere endringer som under utvikling, kan påvirke stillingens innsatsområder.

Personlige egenskaper vi ønsker oss:

 • Er en god relasjonsbygger og har en samarbeidende innstilling
 • Trives med ungdom
 • Er kreativ og initiativrik
 • Har god gjennomføringsevne
 • Er faglig sterk og en god formidler.
 • Er fortrolig med bruk av sosiale medier i arbeidshverdagen.

Kvalifikasjoner:

 • Diakonkompetanse
 • Annen relevant utdannelse vil også bli vurdert
 • Lyst og evne til å utvikle det diakonale arbeidet i Haldensamfunnet
 • Det kreves tilfredsstillende politiattest jfr. Kirkelovens § 29.
 • Det er en forutsetning at søkeren behersker skriftlig og muntlig norsk.
 • Søkere må være medlem av Den norske kirke.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Hva tilbyr vi:

 • En spennende mulighet til å utvikle diakonien i Haldensamfunnet i samarbeid med menigheter, kirkeansatte, kommunen og andre aktuelle aktører i Halden.
 • Faglige møtepunkt med diakonene i prostiet.
 • Kontor i felles administrasjonslokaler sentralt i Halden og arbeidsfellesskap med de øvrige ansatte i kirken i Halden. Stillingen vil få en tilknytning til staben i samarbeidsområdet Halden, Berg og Rokke menigheter.
 • Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldene avtaleverk.
 • Fellesrådet har pensjonsordning gjennom Halden kommunale pensjonskasse.
 • Av lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

 

Halden en spennende by:

Halden kommune ligger helt sør i Østfold og grenser til vårt naboland Sverige. Kommunen består av tettbygd bysentrum og spredt bebyggelse. Den har vakker natur, store skogs- og landbruksarealer, kystnære boligområder og populære feriesteder ved havet. Her fins høgskole, studenter og innovative bedrifter. Kommunen har cirka 31 000 innbyggere hvorav ca. 70 % tilhører Den norske kirke. Det er i tillegg en rekke tros- og livssynssamfunn i kommunen, og den har en mangfoldig befolkning.  Halden kommune har syv sokn og åtte kirker tilhørende Den norske kirke. Soknene er organisert i to samarbeidsområder som har hver sin stab. Halden, Berg og Rokke menigheter, og Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menigheter. Det er felles daglig leder for de to stabene, og det er felles administrasjon som er samlokalisert med kirkevergekontoret.  Den norske kirke i Halden er fra før bemannet med fem sogneprester og en ungdomsprest, det er en diakon, en diakonimedarbeider, en kateket og to menighetspedagoger samt seks kirkemusikere knyttet til det utøvende arbeidet.  Den øvrige bemanning består av kirketjenere, administrasjon og kirkeverge. Kirkens kontorer er sentrumsnære, og ligger i Os alle 13.

Den norske kirke i Halden samarbeider med kommunen om trygg betjening i livssynsspørsmål for brukerne av kommunens omsorgstjenester. Kirken har utviklet et eget diakoniutvalg med representanter fra alle de syv soknene. Kirken samarbeider med blant annet Halden frivilligsentralen, og er en aktiv driver av organisasjonen Sorg og Omsorg lokalt. Kirken har et godt fungerende arbeid for mennesker med utviklingshemming, og har også et internasjonalt treffpunkt for kvinner.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til kirkens kontor tlf. 69179530 tirs. – fred. mellom 10 -14, ved daglig leder Ingunn Holmberg eller kirkeverge Jan Ivar Andreassen.

Søknad med CV, referanser, rett kopi av vitnemål og attester sendes:

Halden kirkelige fellesråd, Os allè 13, 1777 Halden mail: fellesraadet@kirkenshus.halden.no

Søknadsfrist: 29. mai 2019.

Jan Ivar Andreassen Kirkeverge

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone