Forsiden/Kirken trenger deg!

Kirken trenger deg!

publisert: 25. Februar 2019
Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til valg? Du som er medlem i Den norske kirke kan bli med på å skape fremtidens kirke!

Rekk opp hånda selv...

...eller finn fram til folk du tror kan være viktige i lokalkirken din. Vi vil samarbeide for at flere oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap. Ved kirkevalget skal det velges 8000 rådsmedlemmer til å lede kirkens arbeid.

Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi trenger å engasjere oss for å motarbeide isolasjon og splittelse. Vi må jobbe fram en motkultur mot alle tegn som tyder på forakt for svakhet.  Vi vil støtte det som fremmer respekt for skaperverket. Vi ønsker å vise respekt for hvert enkelt menneske, i tråd med kirkens lære. Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjement. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.

Menighetsrådet skal oppnevne en nominasjonskomité som skal nominere kandidater. Det er i tillegg anledning for andre til å levere inn egne kandidatlister. Alle kandidatlister er satt opp i prioritert rekkefølge. 

Til de regionale bispedømmerådsvalgene vil det foreligge lister fra en nominasjonskomite (som består av ett medlem fra hvert prosti i bispedømmet etter avstemning i et valgmøte der hvert menighetsråd sender sin representant), og fra andre nomineringsgrupper.

I bunnen av artikkelen kan du selv melde inn kandidater til ditt lokale menighetsråd!

Kirken trenger deg! Kirken trenger deg!

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, økønomi, utleie og offergaver.

Menighetsrådet har en representant i kirkelig fellesråd. Fellesrådet tar seg av administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Fellesrådet skal fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Menighetsrådet har 4–10 medlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i halvåret, og medlemmene velges for fire år.

En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.

I Halden har vi åtte kirker og syv menigheter som alle trenger at medlemmene stiller opp. Vil du ha din stemme hørt, så still opp i årets kirkevalg!

 

Albert Andersen Gjøstøl Menighetsfullmektig

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone