Forsiden/Vilkår for næringsvirksomhet på gravplassene

Vilkår for næringsvirksomhet på gravplassene

publisert: 15. November 2016

VILKÅR FOR NÆRINGSVIRKSOMHET PÅ GRAVPLASSENE

 

Vilkårene er satt ut fra Gravferdsforskriftens §1 «Gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier».

 

De som skal drive næringsvirksomhet på gravplassene må gjøre seg kjent med, og rette seg etter gjeldende lov, forskrift og vedtekter for gravplassene.

Vilkårene konkretiseres ved følgende punkter:

 • Arbeid skal skje hverdager mellom kl. 07.00 – 21.00 og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager
 • Motorisert ferdsel begrenses mest mulig.
 • Næringsdrivende skal være uniformert, både på personell/biler/hengere etc. Forvaltningens ansatte og andre skal kunne kjenne igjen firmaet de representerer.
 • Næringsdrivende har ikke anledning til å bruke gravplassens utstyr som er beregnet på publikum eller øvrig utstyr som er i kirkens/fellesrådets eie.
 • Næringsdrivende må selv fjerne alt av fall fra gravplassens område.

  Overskuddsmasse tømmes på anviste plasser. Det er ikke anledning for næringsdrivende å bruke gravplassens avfallsdunker eller containere.

 • Det skal tas tilbørlig hensyn til gravfølge og andre aktiviteter i kirker, kapell og på gravplassene slik at det ikke virker forstyrrende.
 • Skade som evt. måtte oppstå som følge av næringsdrivendes virksomhet på gravplassene, skal straks meldes til Halden kirkelig fellesråd.
 • Næringsdrivende som driver virksomhet på gravplassene kan gjøres erstatningspliktig for skader som man evt. måtte påføre bygg, anlegg og gravutstyr på gravplassenes områder.
 • Gravmonumenter som kommer som forsendelse fra sten leverandører uten at det er gjort avtale med gravplassmyndigheten kan bli fjernet uten varsel for avsenders regning.
 • Reklameskilt, firmalogoer eller annen merking som kan oppfattes som markedsførende tiltak, er ikke tillatt på gravplassenes område.
 • Oppsetting av gravmonument kan ikke skje uten at gravplassmyndigheten har anvist plass.

 

 

 

Vedtatt i Halden kirkelig fellesråd sak. KF 23/16 den 31.05.16

Oppdatert med tillegg sak KF 41/16 den 08.11.16.

Relaterte dokumenter
Tema

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone